Thông tin tư vấn nghề nghiệp và việc làm ngành IT

Category Business Analyst

Business Analyst skills and knowledge

100 câu hỏi phỏng vấn và trả lời vị trí Business Analyst

Tổng hợp 100 câu hỏi phỏng vấn và trả lời cho vị trí business analyst với các cấp độ kinh nghiệm khác nhau bao gồm cả câu hỏi hành vi

Business Analyst (BA) là gì và làm gì ?

Tìm hiểu vai trò của Business Analyst là gì và làm gì, tầm quan trọng của BA trong doanh nghiệp và dự án cùng các chứng chỉ BA chuyên nghiệp

© 2021 ITguru.vn Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑