tiện ích Startup(DN mới hoạt động dưới 6 tháng) STARTER LIGHT STANDARD ADVANCED VIP
Số lượng job đăng Không giới hạn 1 3 5 10 15
Featured job Không 1 3 5 10 15
Tìm CV Không 1 3 5 10 15
Thời gian active job đăng Không 1 3 5 10 15
Điểm tích lũy Không 1 3 5 10 15
Thời gian sử dụng gói này Không 1 3 5 10 15
Giá (VND) Miễn phí 500,000 1,200,000 2,000,000 3,500,000 4,500,000
Activate Featured/job 300.000 250,000 250,000 200,000 200,000