Ninrio Thành Lập Năm 2010
Nhà Sản Xuất và Xuất Khẩu Sản Phẩm Giấy Nghệ Thuật pop up card hàng đầu Việt Nam với 42 quốc gia đang làm đối tác

Thông tin công ty